UNDER CONSTRUCTION

едномесечен срок

подаване на възражения

От 24 ноември започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“.


Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област информира заинтересованите, че от 24 ноември започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“. Специализираният слой „Постоянно затревени площи” е създаден чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта - пасища, мери или ливади, попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години. Основната цел на изработването му, освен спазване на разпоредби на европейски и национални регламенти и закони е да се подпомогне опазването на съществуващи постоянно затревени площи. В тази връзка до 24 декември включително, всички собственици и ползватели на земеделски земи и други заинтересовани лица могат да се запознаят със специализирания слой „Постоянно затревени площи” и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на конкретни имоти. Повече информация може да се получи в Общинска служба Земеделие - Самоков.

накратко

прекратяване на членство

Община Самоков прекрати участието си в „Надар 2006“. На ноемврийската сесия бе докладвано за действията, предприети от представителя на общината в дружеството Камелия Ангелова. В изпълнение на взето на априлската сесия решение, представителят на общината в Общото събрание бе задължен да да предизвика свикване на Общо събрание, на което да бъде разгледано прехвърлянето на 50% от капитала на „Надар 2006“, които притежава община Самоков на „Ел Ем Импекс“.


Събранието е проведено на 29 септември и единодушно е взето решение за прехвърляне на капитала от 250 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 100 лв. в полза на съдружника „Ел Ем Импекс“. Същия ден е сключен и договор за покупко-продажба на дружествени дялове между съдружниците за сумата от 25 хил. лв., която е вече преведена по сметка на общината. С този акт се прекратява членството на община Самоков като съдружник в дружеството.

Пиян водач е задържан в Самоков. Около 1 часа на 20 ноември, автопатрул извършил проверка на лек автомобил „Мерцедес 190 Е“, с водач А.Ч. на 26 години. Когато го тествали с дрегер, уредът отчел, че самоковецът управлява с 2.02 промила алкохол. След отказ да даде кръвна проба, нарушителят е задържан за 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.

договор – подписване

Регионалeн център за управление на отпадъците

Днес 21 ноември, бяха подписани едни от най-важните договори за Самоков и региона, с които се поставя началото на изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците.


През август 2012 година министър Нона Караджова и кметът на община Самоков подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и стойността му е 9 млн. лева. Чрез реализацията му се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. По проект е предвидено изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Самоков, който ще включва изграждането на клетка за неопасни отпадъци, приемен център за едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, система за улавяне на газовете, както и изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци. След повече от две години дела против изграждането на това депо, както и провеждане на дълги и тежки процедури за избор на изпълнители на различните части по проекта днес се стигна до официалната церемония по подписване на договори, с които реалното изграждане започва. „Геотехмин”ООД бе избрана за изпълнител на строителството на регионалния център -1-ви етап и външни връзки. Стойността на тази поръчка е 4 млн 659 хил. лв., без ДДС. Подписи положиха кметът Владимир Георгиев и изпълнителният директор на „Геотехмин“ г-н Доминик Хамерс. Фирмата оценява важността на този проект и има опит в изграждане на подобни системи, вече имат две изпълнени и две, които с в ход. Нейни подизпълнители ще бъдат Бекастрой“ и „Геострой“. Срок за изпълнение – 105 дни. Вторият договор, който бе подписан днес е за Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталации. Изпълнител е „Обединение чистота БКС-С 2014г.”, а стойността му е 964 220 лв., без ДДС. Подпис от страна на изпълнителя положи Цветанка Пашова, която заяви своята увереност, че ще приключат работа качествено и в срок. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма ”Логистика М” за сумата от 197 хиляди лева. Доставката на машини и съоръжения за експлоатация на регионалния център за отпадъци ще бъде „Бонима”ЕООД за сумата от 873 081 лв., без ДДС. На официалната церемония днес присъстваха представители на фирмите изпълнители, на общинско ръководство и администрация, както и народният представител Радослав Стойчев. Всички си пожелаха добро сътрудничество.

накратко

проект „УСПЕХ”

Със Заповед на Министъра на образованието е утвърден списък на училищата, включени в изпълнението на проект „УСПЕХ”/ „Да направим училището привлекателно за младите хора” – съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2-13 г. чрез МОН/ за учебната 2014/2015 г. В настоящата учебна година срокът за изпълнение на дейностите по проекта е съкратен – до 15.04.2015 г. включително. Средствата за училищата са определени в размер на 70 лв. за ученик. От Самоков по проекта продължават да работят 4 училища: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” със 178 деца в 15 групи , ПТГ „Н.Вапцаров” - 291 учeници, разпредели в 21 групи, НУ „Петър Берон” - 118 ученици в 11 клуба и ПГ Туризъм с 222 участника в 15 клуба по интереси.


Проведе се заседание на Съвета за сътрудничество. Бяха разгледани заявките на работодатели по проекта „Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси съгласно актуализираните критерии за оценка и подбор. Допълнително отпуснатата квота е за 10 работни места. Предстои предложенията на Съвета за сътрудничество да бъдат разгледани от директора на Агенцията по заетостта, след което ще се направи класиране. Отпуснатите допълнителни средства са насочени към работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места в сферата на индустрията и на услугите. Към заявените работни места се насочват регистрирани в бюрата по труда безработни, като с приоритет са продължително безработните лица, младежите до 29 години, хората над 55-годишна възраст и роми. На назначените безработни лица се осигурява обучение от работодателя по ключова компетентност и наставничество от служител на фирмата с цел по-бързо усвояване на знания и умения, необходими за конкретното работно място. Проектът "Подкрепа за заетост" започна през август 2012 г.

страница 1 от 694

начало
предна
1