UNDER CONSTRUCTION

накратко

Нов спешен център ще се изгради в Самоков, решиха общинските съветници на сесията на 28 юли.

Комисията по законност, обществен ред и общинска собственост внесе без промяна отложеното от юнското заседание проекторешение за учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на нов Спешен център. Решението бе отложено за вчерашното заседание, за да се проучат възможностите за създаването на новия център.Спешният център да се обособи в свободната част на съществуващата сграда на МБАЛ – Самоков.


Кметът Владимир Георгиев и част от общинските съветници са провели среща със зам.-министъра на здравеопазването д-р Персенски. Министерството на здравеопазването няма възражения центърът да бъде изграден в съществуваща сграда. Решението по този въпрос е на общинските съветници. Николай Николов посочи, че преминаващите в непосредствена близост газопровод, водопровод и канал, както и наличието на трафопост дават възможност без никаква трудност да се учреди самостоятелна партида на Спешния център. В този смисъл бе и становището на ръководството на МБАЛ – Самоков, подписано от управителя д-р Светла Скелина.

ОбС на юлската сесия взе решение, с което декларира, че не предвижда дейности, които да пречат на на ремонта на пътя Самоков- Клисура. Решението се взе във връзка с постъпило искане от Агенция «Пътна инфрастуктура» относно рехабилитация и реконструкция на 15 км от пътя. В тази връзка бе декларирано, че във въпросния участък елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на интервенция в частта, която преминава през село Клисура са напълно изградени или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта. С други думи, ако бъде направен ремонт на пътя, няма след това да бъде разкопаван за направа на водопроводи и канализация. Припомняме, че пътят Самоков – Дупница е предвиден за кандидатстване за финансиране от европейските програми за основен ремонт.

Детска изложба „Малък художник” ще гостува в Сарафската къща. Тя е част от поредицата инициативи на НДФ „ 13 века България” по повод отбелязване на 35- годишнината от създаването на Фонда и се организира по случай празника на гр. Самоков – 21 август. Изложбата ще бъде открита на 9 август. „ Малък художник” обединява творбите на тридесет и пет млади таланти на възраст от шест до четиринадесет години, възпитаници на школата по изобразително изкуство „ Наум Хаджимладенов” при Народно читалище „ Младост – 2003”, Самоков; детската школа по изобразително изкуство „Зографче” с ръководител Маргарита Кьосева и малките любители на четката, с ръководител Бойко Павлов. Пъстроцветната феерия с творби на най-младите талантливи самоковци ще озарява възрожденският дом до 19 август 2016 година.

обществено обсъждане

стратегия

Проведе се обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община Самоков.


Подготовката за създаването на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група протича при изключително широк обществен интерес от страна на бизнеса и гражданите на общината. Над 500 представители на бизнеса, местните власти, неправителствените организации, земеделци, малцинствените групи и хората с увреждания в региона, са взели участие до момента в провежданата информационна кампания. Това става ясно от междинните доклади, които фирмата-изпълнител за провеждане на информационните събития е представила в отчетите си към Община Самоков. В периода от 30 март до момента са проведени 7 информационни кампании в гр. Самоков и околните села Говедарци, Широки дол, Рельово, Бели Искър, Ярлово и Радуил, организирани са 3 информационни срещи и семинари, стартираща информационна конференция и 3 обществени обсъждания. Проведено е двудневно обучение за местни лидери, двудневно обучение на екипа на МИГ и са организирани 5 информационни срещи за консултиране на местната общност. Паралелно протича изпълнението на аналитичните дейности по проекта. Екип от експерти вече извърши проучване и анализ на потенциала за развитие, на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на Община Самоков. Изготвен е анализ на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегията за водено от Общностите местно развитие. Аналитичните дейности бяха предшествани от идентифициране на заинтересованите страни по отношение на създаването и функционирането на Местна инициативна група. До края на месец август предстои да бъде проведена финална информационна конференция, на която ще бъдат отчетени всички извършени дейности по проекта. Това ще бъде и последната стъпка, преди подаването на проекта за одобрение пред Управляващите органи на оперативните програми включени в Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на територията на Община Самоков.

В залата на Община Самоков се проведе обучение на директори на детски заведения и училища по новия Закон за предучилищното и училищно образование, който влиза в сила от 1 август. Лектор на обучението беше Мила Манчева. По време на обучението бяха засегнати основните акценти, промените в структурата на детските градини и въвеждането на нови държавни образователни стандарти. Бяха коментирани правата, задълженията и кариерното развитие на педагогическите специалисти и информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията. Обърнато бе внимание на финансите и изработването на портфолио на служител, на задължителни действия и стъпки на директорите на детските градини в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование, влизащ в сила от месец август. С цел повече граждански контрол и ангажираност с образователния процес, към всяко училище и детска градина трябва да се сформира Обществен съвет. Той ще заседава поне четири пъти в годината и ще помага за взимане на важни решения за учебното заведение.

накратко

оставка

Активът на ПП ГЕРБ – Самоков на 27 юли, проведе заседание, на което ръководителят на общинската структура Ирена Коцева подаде оставка по лични мотиви. Оставка попаде и организационният секретар д-р Николинка Баранска. Бяха предложени и гласувани номинациите за временно изпълняващ длъжността „ръководител“ на Александър Боев и Валентин Милушев. Предстои Изпълнителната комисия на партията да одобри временното ръководство до избора на ново, на Общо събрание. За попълване на овакантените места в УС на местната структура бяха предложени Емилия Атанасова и Евгения Коцова. Водещ на заседанието бе Галя Георгиева – областен координатор на ГЕРБ. Тя определи като приоритет в работата на партията подготовката за предстоящите избори за президент на РБългария.


До 1 август се декларира дължимият авансов данък за доходите на физическите лица получени през второто тримесечие на 2016г – напомнят от НАП. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се държи и от наемодателите. За целта данъчно задължените лица следва да подадат декларация по образец. Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през второто тримесечие, включително и за получените субсидии през периода. Декларираният авансов данък за доходи получени през второто тримесечие следва да се внесе в срок до 1 август.

Кметът Георгиев взе участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София, на което бе приет бизнес планът за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ за периода 2017-2021. Членовете на Асоциацията бяха запознати с новото процентно разпределение на гласовете в Общото събрание, направено след присъединяването на община Ботевград към обособената територия.  Никола Нитов запозна членовете на Общото събрание с бизнес плана на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 година, като обърна внимание на инвестиционната програма на дружеството. Предстои тя да бъде детайлизирана и изпълнението на дейностите, предвидени във всяка община, да бъде разпределено по години. В обобщение Управителят на „ВиК“ ЕООД-София изтъкна, че заложеното в бизнес плана за 2016 година ще бъде изпълнено, а инвестиционната програма – вероятно и преизпълнена. В последвалата дискусия кметовете на общини поискаха някои разяснения относно заложените в бизнес плана капиталови разходи на ВиК оператора, както и информация за плановете му за финансиране на проекти във водния сектор, с които общините възнамеряват да кандидатстват по новите Европейски фондове и програми. Общините от Софийска област ще имат право на кандидатстване с ВиК проекти, след като цялата територия на региона е консолидирана в Асоциацията по ВиК. С 20 гласа „За“ Общото събрание на АВиК съгласува бизнес плана за развитие за периода до 2021 година. В края на извънредното заседание на кметовете и представителите на общините-членки бе представена справка относно вноските им към Асоциацията, чийто размер предстои да бъде намален, за периода след присъединяването на община Ботевград.

Премиерата на пиесата Омайна нощ от Жосиан Баласко ще бъде утре вечер 29 юли, в салона на читалището. Входът е с покани, а на сцената ще видим младите артисти към Младежка театрална студия при Читалище-паметник "Отец Паисий".

сесия на ОбС-Самоков

Днес 28 юли се проведе юлското редовно заседание на ОбС.

Преди да излязат в лятна ваканция съветниците изслушаха и приеха отчета за дейността на Общински съвет за периода от конституирането му през ноември 2015 до юни 2016 година. Заедно с отчета за дейността бе даден и отчет за изпълнение на решенията на ОбС от общинска администрация – Самоков, за същия период.


Гласувани бяха средства за основен ремонт на част от водопровод с дължина 380 м. от водомерна шахта до ревизионна шахта, м. Иванов рид, с. Алино в размер до 39 800 лв. Водопроводът в с. Алино е изграден през 1950 година с азбестоциментови тръби, които вследствие на силно пресечения терен и дългогодишната употреба са силно амортизирани и аварират ежедневно. 21 хил.лв. бяха гласувани за закупуване и подмяна на амортизираните стълбове за улично осветление по ул. „Преспа”. 14 хил. лв. ще се използват за ремонт на покрива и фасадата на сградата на стадион Искър, тъй като старата мазилка е компроментирана и има течове. Сумата от 60 хил. лв. ще бъде инвестирана в проектиране и изграждане „Дом на покойника” в гробищен парк „Ридо” Стойността на позицията включва материалите, монтажните елементи и дейностите по изграждане на сглобяема сграда. Взето бе решение да бъде осигурен финансов ресурс за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на община Самоков. Сумата бе определена на 4 % от размера на финансовия ресурс за управление на Стратегия за местно развитие на територията на община Самоков, но не повече от 30 000 лв. Няколко решения се взеха за отпускане на средства за изграждане на «Парк крайречна градска зона», с които средствата се увеличиха от 1 850 000 лв. на 2 110 000 лв. От тях 170 хил. лв. ще бъдат разходвани за проектиране и изграждане на панорамно кафе и архитектурна мембрана, 70 хил.лв. са предназначении за изграждане на детска площадка дофинансирането се налага поради липса на изготвени проекти към момента на обявяване на обществената поръчка за изпълнение на строително монтажни работи по реализиране на крайречния парк. С 20 хил.лв. ще бъде изграден и оборудван сондажен кладенец. Това се налага поради факта, че първоначално е предвидено поливната система на парка да се захранва от водопроводната мрежа, което води до значителни разходи. С изграждането на сондажен кладенец в парковата територия значително се намаляват разходите по поддържане и обслужване на парка. ОбС взе решение Георги Христов Димитров – ученик от VI клас от ПГ “К.Фотинов” да бъде награден със сумата от 500 лв., за постигнати отлични резултати в областта на математиката и завоювано призово място на III Международен турнир „Математика без граници”. По докладна на кмета и по искане на двата клуба по биатлон в Самоков сградата на Стрелбището бе включена в програмата за разпореждане с общинска собственост. Предстои на следващата сесия да се вземе решение за отдаването й под наем. В точка разни се проведе интересна дискусия, в която се засегнаха темите за почистване на коритото на река Искър, за подземния паркинг на общината и въобще за урегулиране на паркирането в централна градска част.

страница 1 от 949

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay