UNDER CONSTRUCTION

производство - прекратяване

заповед на министъра на регионалното развитие

Прекратява се производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на курортен комплекс Боровец, се казва в заповед на министъра на регионалното развитие от 24 септември т. г. Документът е публикуван в „Държавен вестник” от 17 октомври.


Това на практика означава, че след като преминат съответните срокове за обжалване, Общината има възможност да се възползва от новостите в Закона и сама да предприеме процедура по приемане на частични ПУП-ове за определени територии в курорта. Припомняме как се стига до прекратяването на производството по одобряване на ПУП на к.к.Боровец. Решението е взето въз основа на писмо с подобно искане от кмета на община Самоков от август т. г., в което са изложени мотиви, свързани с невъзможността вече осем години да бъде приключена процедурата по одобряване на проекта на плана, както и с настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, с новите общински нужди за обекти, собственост на Общината, с промененото предназначение на голяма част от територията в обхвата на разработката от горска в урбанизирана и с налагащата се корекция на плана съобразно границите на одобрения общ устройствен план на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър“. Приложено е и съответно решение на Общинския съвет от 26 юни т. г. Изработването на ПУП е започнато с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10 март 2006 г. Проектът е съгласуван с експлоатационните дружества и контролните органи. Проведена е и процедура по Закона за опазване на околната среда и е издадено решение на Министерството на околната среда и водите от 2010 г., с което е преценено да не се извършва екологична оценка на плана на ядро „Боровец“, част от курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър“. Предварителният проект на плана на Боровец е съгласуван от Общинския съвет в Самоков. С писмо от 30 март същата година проектопланът е изпратен за разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. Но до ден днешен проектът не е разгледан от Националния експертен съвет. След това идва писмото от кмета на Общината. Въз основа на изложените в него мотиви и решението на местния парламент министерството прекратява процедурите по изработването на плана. Това означава, че Общината ще се възползва от възможността сама да процедира ПУП. Което например би решило въпроса със съдбата на т.нар. „Златен триъгълник“ и обектите в него. Т.е. ако има инвестиционен интерес към определена територия или самата Община е заинтересована ще се изработи частичен проект, който ще бъде разгледан от Експертния съвет и местния общински съвет.

накратко

предложение

Доктор Скелина е предложението на Медицинския съвет и Съвета по здравни грижи за управител на МБАЛ – Самоков на мястото на народния представител д-р Красимира Ковачка. То ще бъде внесено до кмета и общинския съвет за разглеждане. Идеята е д-р Скелина да работи в екип с колегите си д-р Филчев, който има богат опит в административната работа, д-р Гълъбов – който освен водещ хирург е и заместник председател на Общински съвет и общинският съветник д-р Баранска, която е и член на Комисията по здравеопазване. Тези предложения бяха обсъдени на заседание днес - 24 октомври.


Софийски апелативен съд отложи делото за „Куршум джамия” за 6 февруари, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Делото за „Куршум джамия” е за правоприемство между двете мюсюлмански настоятелства в Република България, което означава, че изходът от него ще предопредели до голяма степен решенията по всички останали дела, които се водят в страната за собствеността, включително за Байракли Джамия в Самоков. Главното мюфтийство води съдебни дела да си възстанови собствеността на 13 джамии, които са паметници на културата. Това са част от 83-те имота, за които мюфтийството иска да си възстанови собствеността и е завело 52 дела в края на 2012 г. Основанието - законът за вероизповеданията от 2002 г., който дава възможност в 10-годишен срок религиозните общности да поискат от съда да им върне на база достатъчно основания и документи одържавени имоти или отнети по друг начин от тяхно владение.

От 28 до 30 октомври в Боровец, хотел „Самоков“ с директорите на училищата ще се проведе Работна среща на тема „Анализ на организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес в училищата и перспективи за развитие в средното образование на Софийска област“.

В неделя минаваме към зимното часово време. В 4 часа на 26 октомври трябва да върнем стрелките на часовниците с един час назад.

накратко

предстоящо

Коли, чийто чистачки са повредени или са без течност за миене на чистачки, ще бъдат спирани временно от движение. Това съобщиха от ръководството на Пътна полиция. Налагането на санкцията ще започне в началото на ноември, когато стартира и акция "Зима". Тогава катаджиите ще правят масови проверки по т. нар. широкообхватен модел, като ще следят дали автомобилите са в изправно техническо състояние преди началото на зимата. Униформените ще оглеждат дали фаровете и чистачките са изправни. Предвижда се при проверките да бъдат използвани и уредите, с които показват дали фаровете са регулирани.


Дарение на стойност 750 лева получи Професионална гимназия по туризъм. Четири колела за планинско колоездене получиха възпитаниците на училището. Дарението бе връчено лично от г-жа Камелия Радева-председател на Агенцията за регионално развитие на Рила. Тя заяви, че това е само началото на едно бъдещо сътрудничество.

сесия на ОбС-Самоков

Днес 23 октомври ОбС – Самоков проведе редовно заседание.

Общински съвет – Самоков прие направените вътрешни компенсирани промени в разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2014 г. на Община Самоков. Общия размер на целевата субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет е в размер на 657 600 лв. Тези средства бяха разпределени за асфалтиране на четвъртокласната пътна мрежа. Бяха изградени и нови детски площадки, фитнес на открито, възстановяването на двете спортни площадки и на пространството около Чадър чешма. Промяната в списъка за капиталови разходи от собствени средства също бе приета, като бяха обновени и актуализирани сумите, изразходвани в изпълнение на програмата и компенсиране на недостиг с остатък от други обекти.


По протокола на правната комисия бяха взети решения за продажба на урегулирани поземлени имоти на територията на град Самоков. Голяма част от взетите решения бяха и за разпореждане със земеделски земи. Гласува се провеждането на търгове, с цел задоволяване на депозирани искания от земеделски производители за ползване на общински земи. Множество земеделски имоти бяха включени в Програмата за разпореждане с общинската собственост. Съветниците отказаха съгласуването на протоколите за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и общините, намиращи се в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД с мотивирано решение. Припомняме, че ОбС и Община Самоков, както и Инициативния комитет за цената на водата водят вече почти 10-годишна битка с държавата за прехвърляне активите и пасивите на ВиК, Самоков, което е част от държавното дружество ВиК към община Самоков и да стане общинска собственост. Мотивите за това са, че ще се защитят интересите на жителите на самоковската община. За последните 10 години общината е инвестирала близо 30 млн. във ВиК системата на територията си и е на практика единствения инвеститор. Близо 5 хил. лв. бяха раздадени с взетите решения за отпускане на персонални помощи за граждани по решение на ОбС. В навечерието на Деня на народните будители бе взето решение Георги Захов – дългогодишен учител и краевед, Тодор Попов – главен редактор на вестник „Приятел” и председател на Дружеството на Съюза на българските журналисти в гр.Самоков и Йонета Стефанова – библиотекар в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр.Самоков да бъдат удостоени с почетен знак „Златен“ на община Самоков. Отличието ще им бъде връчено на специална церемония. Във връзка с предстоящия празник на строителите Общински съвет – Самоков взе решение, с което удостоява с „почетен знак златен” на Община Самоков, членовете на Регионален клуб на строителите ветерани - гр.Самоков - Петрун Дамянов – арматурист, Венцеслав Йончев – строителен техник и Георги Алащинов строител - всички те участвали в строителството на хотели, обществени и жилищни сгради и други значими обекти.

страница 1 от 681

начало
предна
1