UNDER CONSTRUCTION

местни данъци и такси

приходи

На 77% се изпълнява към края на август годишния план за приходите от местни данъци и такси.


3 838 088 лв. са постъпленията за осемте месеца на 2015 г. Поради летния период се наблюдава лек спад в интензивността на погасяване на задълженията, но прогнозите са, че това ще бъде наваксано през предстоящите два месеца. В края на октомври изтича срокът за погасяване на втората вноска на задълженията за 2015 г. Данъкът за недвижими имоти се изпълнява на 68% от годишната квота, а такса смет на 74%. Летния период не е повлиял на постъпленията от туристическия данък и на данъка върху превозните средства, които към момента се изпълняват съответно на 78 и 86%. Известно завишение се наблюдава в цифрата на данъка за придобиване на имущество по възмезден начин, която се е повишила близо с 30% спрямо събраната сума по същото перо за първото полугодие. Това показва, че през юли и август е имало раздвижване на пазара за имоти. В сравнение с текущия период на миналата година, постъпилите през 2015 год. са се увеличили със 78 074 лв. Основно увеличението е от данъка върху превозните средства и от данъка върху придобиване на имущество. Намаление има при таксата за битови отпадъци с около 60 хил. лв.. По невнесени задължения към 31 август 32% от общия размер на недоборите се формира от 30 юридически лица. Всички те са предадени за принудително събиране на частен съдебен изпълнител. За 2015 г. са образувани 151 изпълнителни дела на физически лица за сумата от 132 347 лв. Събрани са от 49 дела 15 717 лв. Делата към юридически лица за тази година са 26 на обща стойност 22 540 лв. Погасените задължения са от 9 фирми на сумата от 6 021 лв. Към края на август на всички лица с непогасени задължения и с изтичащ давностен срок към 31.12.2013 г. са изпратени покани за доброволно плащане, а на неплатилите в срок са съставени и връчени актове.

проверки

проверки на служители от КАТ – Пътна полиция

Приключиха традиционните проверки на служители от КАТ – Пътна полиция, свързани с безопасността на децата и учениците преди започването на новата учебна година.


Със сигнално писмо до кмета на общината са направени предписания за отстраняване на дребни нередности, свързани с освежаване на пътната маркировка в районите на училищата в Самоков. Пред учебните заведения има изградени изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, поставени са предупредителни знаци - "пешеходна пътека" и "деца". Проверено е и уличното осветление. По отношение на предпазните огради и парапети също е направена проверка. Липсващ участък има пред училище „Петър Берон“ и трябва да бъде възстановен. Традиционно на 15 септември ще има засилено полицейско присъствие, като и през цялата учебна година в пиковите часове и засиления трафик органите на реда ще осигуряват сигурността и безопасността на децата. От Регионалната здравна инспекция са разпратени писма до училищата в общината във връзка със започването на новата учебна година и организирането на спазването на противоепидемичен и дезинфекционен режим, както и на всички останали здравни изисквания. Трябва да се извършат необходимите дейности за предотварятяване на всякакви рискове за здравето на децата. Регистрация на здравното и имунизационно състояние на учениците в здравно-профилактична карта, въз основа на данни получени от личните лекари – в срок до 15-ти октомври. До 30-ти октомври трябва да се направи план-програма за здравното образование на децата относно превенция на поведенческите фактори на риска. Същите дейности трябва да се извършат и в детските градини.

тревога

прибързани действия

Областна администрация на Софийска област изразява своята сериозна тревога от прибързаните действия на Министерство на здравеопазването и приетите на заседание на Министерския съвет структурни промени в системата на здравеопазването, съгласно които ЦСМП-Софийска област и ЦСМП-София се обединяват. Позицията на Областната администрация се базира най-напред на изказаната категорична позиция и решенията, приети на Извънредно заседание на Областния консултативен съвет по здравеопазване, проведено на 20 август 2015 г.


На следващо място, обезпокоителен е фактът, че Спешните центрове се обединяват, въпреки 16-те отрицателни, от общо 17 становища на общинските власти, получени в администрацията до момента, и представени пред експертите на Министерството на здравеопазването, присъстващи на цитираното Извънредно заседание. Експертите са запознати и с отрицателното становище на служителите от ЦСМП-София област. Някои от мотивите за несъгласие с промените, са опасенията, че закриването на областния координационен център ще доведе до занижаване на качеството на обслужването на спешните пациенти в региона поради неговите специфики, сред които са голямата територия на Софийска област, многобройното й население, отдалечеността и трудният достъп до някои населени места. Всички тези фактори, обединени с общоизвестните проблеми на ЦСМП-София, биха задълбочили своето негативно влияние. Сред посочените аргументи е липсата на икономическа обосновка в Доклада на Министъра на здравеопазването към проекта на Постановление. Към изложеното дотук трябва се добавя и неспазения срок за подаване на становища по проекта. Въпреки всичко, Областната администрация на Софийска област изразява надежда, че предприетите от МЗ стъпки все пак ще доведат до реален благоприятен ефект и до това пациентите в двете области да получат по-качествено, по-достъпно и навременно обслужване от страна на екипите на Спешна помощ, че ще бъде решен проблемът с липсата на квалифицирани кадри, с тяхното адекватно заплащане и служебно натоварване, както и че ръководството на центъра, организацията на работа и разходването на ресурсите на ЦСМП ще бъдат оптимизирани и качествено подобрени.

съвет за сътрудничество

На 3 септември, се проведе Съвет за сътрудничество към Бюро по труда Самоков.

На днешния съвет бяха разгледани постъпилите от работодатели заявки за разкриване на работни места и наемане на безработни лица по мерки за заетост.


Съгласно разкритата процедура след изтичане на крайния срок са постъпили заявки от 13 работодатели за разкриване на 17 работни места. Всички заявки са разгледани и одобрени. Предложени за сключване на договор по мярка за заетост на младежи до 29 години са 3-ма работодатели за 3 работни места. По мярката за лица с увреждания са одобрени 4 работодатели за 4 работни места и по мярката за лица над 50 години – 5 работодатели за 5 работни места. На днешния съвет за сътрудничество е разгледано и заявлението на 1 работодател за разкриване на 5 работни места по програма за заетост на продължително безработни лица. С одобрените работодатели ще бъдат сключени договори и до края на месеца ще бъдат наети лицата.

страница 1 от 827

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay