UNDER CONSTRUCTION

новини от общината

проекти

Кметът Владимир Георгиев подписа договори за финансиране на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност по оперативна програма „Региони в растеж”.

Община Самоков кандидатства с четири проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Три от проектите са за жилищни сгради, а четвъртият е за административни. Проектите за жилищни сгради са вече одобрени и ще получат финансиране по програмата. В одобрените са включени 35 обекта, сред които блоковете на пазара, блокът на Рилски лен,, кооперацията в ж.к. „Езерото”:, кооперациите на ул. „Търговска” и др. Общата им стойност е около 4 млн. лв. Проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност се финансират от ОП „Региони в растеж”. Предвижда се внедряване на мерки за енергийна ефективност, в зависимост от предписанията, които ще бъдат направени след извършване на енергийното обследване. Мерките включват подмяна на дограма, саниране, изолация на покрив, ремонт на отоплителните инсталации, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи и др. Изискванията на европейската програма са при реализиране на мерките да се постигне енергоспестяване клас „С” или 60 % ефективност. Очаква се до 3 месеца общината да приключи процедурите по възлагане на обществени поръчки и от пролетта да започне изпълнението на проектите. За община Самоков по програмата са отпуснати близо 8 млн. лв., като 50% от тях са за частни многофамилни сгради, а останалите средства – за обществени сгради. Четвъртият проект, който чака одобрение по програмата е за обществени сгради на Общинска администрация, РУП- Самоков и ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”.

Проектът за реставрация и консервация на църквата на Алинският манастир е един от номинираните за финансиране по Програма за развитие на селските райони. Проектът е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и вече има издадено разрешение за стоеж. Алинският манастир е разположен в склоновете на Плана планина под връх Калето на 6 км. от с. Алино. Днес единствените сгради в Алинският манастир са църквата и една полуразрушена жилищна сграда. Алинският манастир е възникнал през 16-17в. и в годините на ранното Възраждане е бил книжовен център от местно значение. В архитектурно отношение църквата представлява еднокорабна, сграда с полуцилиндричен свод, без предверие и купол. Според запазения ктиторски надпис стенописите в нея датират от 1626 г. Историческа ценност представляват големите иконостасни икони. Стенописите в алинския храм са в традициите на атонските майстори.

За пета поред година любителите на театралното изкуство, в периода 24 – 29 октомври, ще могат да се насладат на уводолствието от театъра в салона на Читалище-паметник „Отец Паисий”. Днес пред хотел „Самоков“ в Боровец, българските планински спасители демонстрираха спасителни действия при евакуация на туристи от аварирала въжена линия и при издирване на пострадали с обучени кучета. Акцията е част от програмата на Конгреса на Международната организация по планинско спасяване - ИКАР. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК.

накратко

Регионите на Самоков, Разлог, Дупница, и Ихтиман са с най-голям процент на незаконна сеч.

Това констатираха от Югозападното държавно предприятие. Най-тежките случаи са предадени на прокуратурата, съставени са и над хиляда акта за нарушения. Конфискуваната дървесина е 1150 кубически метра, а незаконното изсичане на гори е както в държавните територии, така и в частните масиви. Сеч на немаркирани дървета, добиване на дървесина в забранени горски територии. Това са установените нарушения от денонощните екипи на горските стражари, включително и в складовете за дърва.

9 хил. лв. са предвидени в общинския бюджет за решаването на проблема с отоплението на Художествена галерия „Проф. Васил Захариев”. Отпуснатите 9 хил. лв. предвиждат направата на отоплителна система в трите зали на художествената галерия, като новите уреди ще бъдат от конверторен тип и ще поддържат оптимална температура за картините, изложени там. Миналата година бе направен основен ремонт на галерията, като бе направена и постоянна експозиция „Самоковските художници на 20 в”. Но проблемът с отоплението остана, защото бе необходимо да се намери такъв вариант, който не само да отоплява залите, но и да осигурява най-оптималните условия за картините. Климатизацията ще превърне галерията и в по-уютно място, особено през зимния сезон, а през лятото ще се осигурява необходимата проветривост и прохлада.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката.  Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да съдейства за успешното им завършване на средното образование, да ги мотивира да продължат образованието си във висши учебни училища. Проектът има два основни компонента: Предоставяне на стипендии на ромски ученици (по самоопределяне) и Осигуряване на менторство и тюторство на избраните ученици. Срок на реализиране на проекта: две учебни години – 2016/2017 и 2017/18 г. На електронната си страница центърът е обявил конкурс за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година. Срокът за подаване на документи е до 16.11.2016 г.

Председателят на ОбС – Самоков Силвия Стойчева е в Страсбург на 31-вата сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Основната тема на тази сесия е „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво”. Обсъждат се докладите „Превенция на корупцията и насърчаване на публичната етика на местно и регионално ниво” и „Неправомерно използване на административните ресурси по време на изборни кампании и ролята на местните и регионалните изборни представители”. Основен акцент е подобряване на приобщаването и доброто управление на местно и регионално ниво залегнали в докладите „Положението на ромите и пътуващите хора в контекста на нарастващия расизъм и ксенофобия”, „Участието и представителството на жените в местната и регионална власт”, „Бюджетирането по полове” и „Доброто управление в метрополитните територии”. Другият акцент е обсъждането на Стратегията на конгреса за борба с радикализацията на местно ниво. В рамките на сесията са предвидени и тематични дебати относно социалните права в Европа и изпълнението на Европейската социална харта на местно ниво. Делегатите, сред които е и г-жа Стойчева ще приемат и промените в правилата и процедурите на Конгреса, които влизат в сила след сесията. Членовете на конгреса имат възможност да се срещнат с Генералния секретар на Съвета на Европа. Сесията е знакова за мандат 2016-2020 с избора на президент, вицепрезидент и ръководители на комисии. Представители на 6 български общини, сред които и Самоков участват в 31-вата сесия на Конгреса.

новини от общината

На 22 октомври изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.

Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес и гражданите, които имат различен постоянен и настоящ адрес и желаят да гласуват в населеното място по настоящ адрес, трябва да подадат заявление в общината. Същото се отнася и за хората, които желаят да гласуват в друго населено място, различно от постоянния и настоящия адрес. Те също до края на тази седмица трябва да подадат заявления. На 22 октомври е и крайният срок за лицата със затруднения в придвижването да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Крайният срок за подаване на документи за изплащане на левовата компенсация на притежаваните лихвочисла е 30 ноември 2016. Всички граждани, които притежават многогодишни жилищноспестовни влогове имат право на левова компенсация, ако са включени в окончателните списъци и са придобили или са започнали изграждане на жилище. Повече подробности можете да получите в стая 415 в сградата на общинска администрация.

Община Самоков обявява за продажба автобус Сетра. Търг с явно наддаване за продажбата ще се проведе на 18 ноември от 10- часа в зала 317. Начална тръжна цена 19 515 лв. без ДДС. Документи за участие се приемат до 17 часа на 17 ноември.

корпус за социални услуги

Корпусът за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално-уязвими семейства отново функционира.

Корпусът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 338 524 лв. и ще се реализира до края на 2018 г. Специалисти предоставят различни видове социални услуги, здравни консултации, семейни консултации и др. Назначен е помощен персонал и специалисти – педиатър, стоматолог, акушер – гинеколог, логопед, специален педагог, рехабилитатор и др.

Проектът цели подобряване на грижата за деца на възраст от 0 до 7 г. от рискови семейства, като ползват интегрирани социални услуги. Целта на услугите е не само да подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. Родителите имат възможност за комплексна подкрепа – от полагане на грижи за малките деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. Чрез Асоциация за семейно планиране са осигурени безплатни спирали, които се поставят на желаещите жени в МБАЛ - Самоков, след предварително записване. За двете възрастови групи ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а да се формира и здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове. За децата от 0 до 7 години услугите са насочени основно към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Основният фокус е върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. За да има пълноценно включване идеята е да се работи и с деца и техните родители, които не попадат в рисковите групи по проекта.

страница 1 от 977

начало
предна
1

Плащане

Вече можете да платите чрез

the logo of easy pay